ترکمنستان موافقت‌نامه همکاری راهبردی با "افغانستان" را تصویب کرد

خبرگزاری میزان -

مجلس شورای ملی ترکمنستان تصویب موافقت‌نامه همکاری استراتژیک میان این کشور و افغانستان را تصویب کرد

منابع خبر
ترکمنستان موافقت‌نامه همکاری راهبردی با "افغانستان" را تصویب کرد خبرگزاری میزان -