چه افرادی به انجام دیالیز کلیه نیاز دارند؟

فردا -

یک اورولوژیست گفت: دیالیز جایگزینی برای بسیاری از وظائف و مسئولیت‌های طبیعی کلیه‌هاست

منابع خبر
چه افرادی به انجام دیالیز کلیه نیاز دارند؟ فردا -