مونتلا امروز سرمربی میلان می‌شود

خبرگزاری فارس - ۸ تیر ۱۳۹۵

سرمربی سامپدوریا برای انجام مذاکرات نهایی برای به دست گرفتن هدایت روسونری به میلان آمده است

منابع خبر
مونتلا سرمربی آث میلان شد تابناک - ۸ تیر ۱۳۹۵
مونتلا سرمربی میلان شد خبرگزاری فارس - ۸ تیر ۱۳۹۵
مونتلا امروز سرمربی میلان می‌شود خبرگزاری فارس - ۸ تیر ۱۳۹۵
مونتلا رسماً سرمربی میلان شد فوتبالی‌ترین - ۸ تیر ۱۳۹۵
مونتلا سرمربی میلان شد فوتبالی‌ترین - ۸ تیر ۱۳۹۵