چهار راه کالج سال ۱۳۲۶ شمسی/عکس

چهار راه کالج سال 1326 شمسی/عکس

شفاف
شفاف -

 

منابع خبر
چهار راه کالج سال ۱۳۲۶ شمسی/عکس جهان نیوز -
چهار راه کالج سال ۱۳۲۶ شمسی/عکس شفاف -