حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت‌‌

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت‌‌ باشگاه خبرنگاران -