مزارع روستاهای غربی شهر دهدشت در آتش می سوزند

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

یاسوج- ایرنا - مسئول حوادث فرمانداری کهگیلویه گفت: بخش زیادی از مزارع روستاهای غرب شهر دهدشت همچنان در آتش می سوزند

منابع خبر
مزارع روستاهای غربی شهر دهدشت در آتش می سوزند خبرگزاری جمهوری اسلامی -