سرخط
مديرعامل باشگاه پيام مشهد گفت: به دليل مشكل دوشغله‌ها، رئيس ديوان محاسبات كشور عضو افتخاري هيات مديره باشگاه پيام است. علي صلاحي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با دكتر عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محسبات كشور براي عضويت در هيات مديره باشگاه پيام مذاكراتي انجام داديم و ايشان پذيرفتند عضو هيات مديره باشگاه باشند و ما را از رهنمودهايشان استفاده كنيم. وي ادامه داد: با اين حال پس از استعلام از سازمان بازرسي مشخص شد اگر دكتر رحماني فضلي عضويت رسمي در هيات مديره را بپذيرند دوشغله محسوب مي‌شوند به همين دليل قبول كردند عضو افتخاري هيات مديره باشند و به باشگاه كمك كنند.