سرخط
میدان التحریر قاهره هم اکنون به میدان نبرد شدید مردم با رژیم مصر تبدیل شده است.