سرخط
در این عکس اوباما چهارپایه مرکل را آماده می‌کند تا صدراعظم آلمان بر آن پای بگذارد.