سرخط
عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر آفتاب: عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران