سرخط
دادگاهی در بحرين ۲۰ پزشک را به بيش از ۱۵ سال زندان محکوم کرد. دادگاه، اين افراد را به تلاش برای براندازی و تحريک برای ايجاد تفرقه مذهبی متهم کرده است. پزشکانی که به زندان محکوم شده اند، به مداوای زخمی ها و مجروحانی که در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند، پرداخته اند. سازمان های حقوق بشری می گويند متهمان صرفا به وظايف حرفه ای خود در درمان زخمی ها پرداخته اند و نبايد به اين دليل محاکمه شوند.  در همين حال دادگاه امنيتی ويژه بحرين يک کشيش را هم برای کشتن يک پليس به مرگ محکوم کرد. اين پليس در يک تظاهرات ضد دولتی کشته شد.