سرخط
بریتانیا تمام ارتباطات مالی خود با ایران را قطع می‌کند این اقدام در بحبوحه ارزیابی های تازه سازمان ملل متحد از توانایی هسته ای ایران صورت گرفته است. در بیانیه منتشره در این باره گفته شده که محدودیت های تازه تمامی بانک ها از جمله بانک مرکزی ایران را شامل می‌شود.