سرخط
ممانعت از اعزام محسن امین زاده، معاون وزارت خارجه خاتمی از زندان اوین به بیمارستان 1390/10/8 معاون امنیتی دادستان تهران، رشته احمدی، دو روز پیش از اعزام محسن امین زاده، زندانی سیاسی به بیمارستان برای پیگیری درمان عارضه قلبی وی جلوگیری کرد. امین زاده معاون پیشین وزارت اموزخارجه در دوران خاتمی است. به گزارش خبرنگار کلمه، محسن امین زاده که قرار بود براساس نظریه پزشک قانونی طبق وقت تعیین شده برای درمان عارضه قلبی اش به بیمارستان مدرس اعزام شود، برای نخستین بار با دستور جلوگیری از اعزام بدون دستبند به بیمارستان مواجه شد. محسن امین زاده نیز در مقابل، از پذیرش شیوه ناشایست و رنج آور اعزام بیماران با دستبند خودداری کرد و حاضر نشد که دست بند را قبول کند. در همین حال علی رغم موافقت فرماندهی حفاظت زندان اوین با اعزام بدون دست بند وی به بیمارستان، در نهایت با دستور مستقیم رشته احمدی از اعزام امین زاده به بیمارستان خودداری شد. رشته احمدی که معاون امنیتی دادستان تهران است، بسیاری از دستورات امنیتی را به دادستان تهران می دهد و گزارش های زیادی مبنی بر دخالت های وی در امور زندانیان سیاسی برای سخت تر کردن اوضاع برای آنها و خانواده هایشان وجود دارد.رشته احمدی از مدیران تحت امر وزارت اطلاعات در قوه قضاییه است و طیق دستورهای بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عمل می کند. وی که طبق نظر پزشکی قانونی در مرخصی درمانی به سر می برد پیش از پایان مدت مرخصی به زندان بازگردانده شد و طبق ادعای ماموران سپاه پاسداران قرار بود درمان وی در زندان ادامه یابد.