سرخط
ايران، سوريه نيست! درنگی در باب اقتضائات تغيير ساختار در دو کشور خاورميانه، هومن شريفی » » نسخه قابل چاپ » ارسال به بالاترین » ارسال به فیس بوک » نگارنده با در نظر گرفتن مبنای مقايسه شرايط ايران و سوريه توسط کسانی که از منظر دفاع از وضع موجود به اين بحث وارد می‌شوند، بسياری از مبانی اين مقايسه را نادرست می‌بيند و معتقد است که پارامترهای مؤثر در شرايط سياسی ايران و سوريه از جهات بسياری متفاوت هستند