سرخط
ايران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری، بيانيه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران » » نسخه قابل چاپ » ارسال به بالاترین » ارسال به فیس بوک » در آستانه انتخابات رياست جمهوری در ايران در روز ۲۴ خرداد، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گزارشی با عنوان «ايران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» منتشر می کنند که نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در ايران را مستند کرده است. وضعيت اقتصادی و اجتماعی در ايران رو به وخامت می رود و تاثير آن بر شرايط زندگی مردم بلافاصله است. بيکاری رو به رشد است، تورم به سطح بی سابقه ای رسيده است و بيشتر مردم ناگزير از اشتغال به چند شغل هستند زيرا مزد حداقل برای خنثا کردن تورم کافی نيست. شکاف بين درآمد ثروتمندان و فقرا رو به گسترش است.