سرخط
چند روز مانده به انتخابات ایران، این موضوع در کشورهای دیگر هم صداهایی به راه انداخته، از جمله در برلین آلمان. گروهی از هنرمندان و فعالان حقوق بشر، کنسرتی در این شهر برگزار کردند و ستارگانی مثل ابی آنجا روی صحنه رفتند.