سرخط
استاد دانشگاه تهران گفت: آقای روحانی باید در کابینه از رقبای انتخاباتی خود استفاده کند و من این را به عنوان یک شعار مطرح نمی‌کنم بلکه این یک واقعیت است.