سرخط
هزاران اسپانیایی در حمایت از زندانیان گروه جدایی‌طلب باسک در یکی از شهر‌های شمال این کشور تظاهرات کردند.