سرخط
معشوقه مریم که مهرداد را مانعی برای رسیدن به مریم می دید، با نقشه ای که زن خیانتکار کشید، مهرداد را کشت.