سرخط
تیم ایران در حال حاضر در اردویی در اتریش خود را برای مسابقات جام جهانی می کند. بامداد اسماعیلی از این اردو بازدید کرده است.