سرخط
در حالی تولید نفت اوپک و روسیه در دهه گذشته تنها حدود ۵ درصد افزایش داشته است که تولید نفت کانادا ۴۰ درصد و آمریکا ۷۵ درصد افزایش داشته است که باعث شده سهم اوپک از تأمین نفت جهان را از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد برسد.