سرخط
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیاین اینکه توسعه شهری اولویت شورای چهارم است، دستیابی به این مهم را در سایه عمل به پیام نوروزی مقام معظم رهبری «همدلی و همزبانی دولت و ملت» دانست.