سرخط
خمین با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۶۰ کیلومتری اراک - مرکز استان مرکزی- قرار دارد.