سرخط
حسین حبری، رئیس جمهوری سابق چاد متهم به جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایت جنگی در دادگاهی در داکار، پایتخت سنگال محاکمه خواهد شد. این اولین باری است که دادگاه محاکمه رهبر یکی از کشورهای آفریقایی در کشوری دیگر در همان قاره برگزار می‌شود.