سرخط
با وجود آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته ای ایران (برجام) را در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رساند،…