سرخط
کوچکترین آسیب‌دیده حوادث چهارشنبه آخر سال؛ دختری سه‌ساله بوده که دچار قطع انگشت شده است.