سرخط
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره درز اطلاعات محرمانه کشورمان، گفت: آژانس گفته که درز اطلاعات از جانب او نبوده است.