سرخط
مهاجم اسبق پرسپولیس گفت: جواد در همه موارد صداقت دارد و او اعتقاد دارد اگر بزرگانی مانند خداداد و پروین در بازی خداحافظی او نباشند، پس باید با حضور چه افرادی خداحافظی کنیم.