سرخط
کارلوس کی روش، کسی که اختیاردارِ ملی پوشان ایران است، نه تنها یک فرمانده، بلکه جنتلمنی بزرگ است که به خوبی می داند، برای برنده شدن و از آن مهمتر، محترم ماندن تیم ملی و ملی پوشان باید چه کارهایی انجام بدهد و چه نظرهایی را طرح کند و در کل چه نوع رفتاری از خود نشان بدهد. حالا ملی پوشان ایران زیر نظر مردی هستند که به هیچ وجه نمی پذیرد، کمترین حقی از تیمش و بازیکنانش ضایع شود.