سرخط
شماری از نظامیان روسیه به منظور دیدار و گفت و گو با مقام های ارشد نظامی لیبی وارد شهر طبرق شدند.