سرخط
یک دستگاه خودرو سواری هنگام عبور از خیابان، با سرعت زیاد یک توله سگ را زیر گرفت.