سرخط
یک تریلر ناگهان منفجر شد و پیکر فردی که در قسمت بار آن قرار داشت چندین متر به هوا پرتاب شده و سپس به زمین برخورد کرد.