سرخط
مدیر ندامتگاه قزلحصاراز اعطای 600 فقره مرخصی به مددجویان این ندامتگاه همزمان با فرا رسیدن دهه ماه محرم خبر داد.