سرخط
خانواده‌های قربانیان خون‌های آلوده و فاسد شده در انگلیس از سازمان بهداشت این کشور شکایت می‌کنند.