سرخط
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظر آباد گفت: پرونده 3نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد و 3 نفر از واسطه گران و یک نفر هم شهردار منتخب با کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب نظرآباد برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال می‌شود.