سرخط
«موچی» 8 ساله نام سگی است که بزرگترین زبان دنیا را داراست.