سرخط
دسته­ ای از هنگ شترسواران نزدیک دمشق؛در سال ۱۹۴۰ را مشاهده می کنید غلاف های شمشیر و آرایش نظامی سربازانِ سواره نظام ما را به عمق تاریخ و جنگ های صدر اسلام می برد!