سرخط
مردی که برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران می‌زند، مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ مجازات می‌شود.