سرخط
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به عنوان قاضی نمونه کشور مورد تقدیر قرار گرفت.