سرخط
رییس مجلس سنای ایرلند در راس هیاتی بلند پایه وارد اصفهان شد و با لباس ترکمن در باغ چهلستون- اصفهان حضور یافت.