سرخط
تصویر عبور یک اورانگوتان نر از رودخانه ای در اندونزی عکس روز نشنال جئوگرافیک شد.