سرخط
از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اسنان قم به عنوان مدیر نمونه و فعال در عرصه امربه معروف ونهی از منکر تقدیر به عمل آمد.