سرخط
علی پروین از روزی که به خاطر داریم چهره ای مردمی بوده است.