سرخط
پوست مهم‌ترین سد دفاعی بدن در برابر آسیب‌های محیط خارج است.