سرخط
اثر فلسفی «هستی و زمان» نوشته مارتین هایدگر به هنگام نخستین انتشار آن با استقبالی بی‌نظیر روبرو شد و درطول سالیان تاثیری انکارناپذیر بر جریان‌های فکری گذارد. نوشته‌ای از احد پیراحمدیان، دانش‌آموخته فلسفه و ادبیات تطبیقی.