سرخط
جرد لتو گفته است فکر می کنم که تماشای فیلم های خودتان، ممکن است به یک فرآیند خودشناسی تبدیل شود که زیاده روی است. یا از کاری که انجام داده اید خوشتان می آید و مایل به تکرار آن می شوید یا از آن خوشتان نمی آید و این موضوع می تواند باعث خودشناسی شما شود.