سرخط
ما ۱۷۳ کد تخلفاتی داریم که امسال ۴۰ میلیون برخورد با تخلفات شده که ۳۸ درصد آن به وسیله دوربین بود و بقیه خودروها از ناحیه ماموران متوقف شدند.