سرخط
این سال‌ها با وجود آنکه برای سخنرانی به مجالس مختلف دعوت شدم اما نپذیرفتم و فقط برای هیأت‌های مذهبی ناشنواها سخنرانی و نوحه سرایی می‌کنم.