سرخط
زن تایوانی شوهرش را تهدید کرد که در صورت درمان نکردن بیماری اش و ترک نکردن عادت عجیبش در خواب از او طلاق خواهد گرفت.