سرخط
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: ممنوع شدن استفاده از دخانیات و قلیان در اماکن عمومی در راستای احقاق حقوق عامه و پیگیشری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی و مهیا کردن شرایط مطلوب برای استفاده مردم از اماکن و فضا‌های عمومی سالم بوده است.